Språk/Language

Beslut och slutredovisningar på kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens möte 25 mars behandlades bland annat slutredovisning för matdistribution till äldreomsorg i kommunal regi, rapport utifrån internkontrollplan för sektor utbildning och strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser.

Boende i fåtölj framför TV

Matdistribution äldreomsorg i kommunal regi

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om det fanns möjlighet, i linje med kost- och måltidspolicyn, att driva matdistribution inom äldreomsorg i kommunal regi. Bakgrunden till utredningen är att det tidigare avtalet fungerade bristfälligt och flera klagomål inkom till kommunen.

Utredningen utfördes av en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschef, samhällsbyggnadschef, chef för transportenheten, kost och måltidschefer samt utvecklingsstrateg.

Utredningen visar bland annat att det finns positiva fördelar med att kommunen driver matdistribution. Några av de positiva effekterna man ser är:

  • Möjlighet till lägre transportkostnader
  • Bättre kvalitetssäkring av maten
  • Fler kunder som tar del av matdistributionen (utredningen visade att mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen regi.)

Transportchef Lars Johansson berättar om den återkoppling han har mottagit under denna utredning,

- Medarbetarna som distribuerar portionsmaten ut till kunderna upplever att man är väldigt tacksam för servicen. Vissa kunder tycker även att det är trevligt med ett besök och att kunna slänga några ord med personen som levererar maten. Det blir en stunds gemenskap för de som är ensamma vilket är mycket uppskattat, berättade Lars.

Rapportering enligt internkontrollplan sektor utbildning

Kommunen har enligt skollagen (29 kap 9§) ett aktivitetsansvar som innebär att man tar kontakt med alla ungdomar som väljer att inte gå i gymnasieskolan och erbjuder dem stöd och åtgärder. Det kommunala aktivitetsansvaret ska förhindra att ungdomar hamnar utanför både arbete och studier.

I februari 2019 fanns 70 ungdomar, 16-19 år, registrerade inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomarna registreras i KAA av olika orsaker, till exempel avbrutna eller aldrig påbörjade gymnasiestudier. Kommunen är skyldig att ta kontakt med alla dessa ungdomar och föra ett register över deras sysselsättning, samt erbjuda individuellt anpassade åtgärder. Kontakten sker genom brev, telefonsamtal/sms, personlig kontakt och ibland genom sociala medier om ungdomen är känd sedan tidigare. Får kommunen inget svar gör man upprepade försök.

Finspångs kommun upplever utmaningar i sitt arbete att få kontakt med ungdomarna. Trots ihärdiga insatser lyckas man inte få kontakt med alla, då många väljer att inte svara på de brev som skickas ut. För att komma i kontakt med fler ungdomar behövs nya kontaktvägar och bättre samverkan mellan olika organisationer som möter ungdomarna. Det är också en utmaning att det saknas samtycke från så många ungdomar, vilket försvårar registreringen samt vilka kontaktvägar man har möjlighet att använda.

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser

Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun ska leva upp till nationella mål och ambitioner.

Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram metoder för mätning och uppföljning.

För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun.

Du kan ta del av alla belsut och läs mer om dessa ärenden i protokollet från kommunstrylsens sammanträde.

Kontakt

Ulrika Jeansson (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång