Finspångs kommun

Språk/Language

Beslut och medfinansiering kring förbifart Finspång

Finspångs kommun vill gå vidare med en ny förbifart förbi Finspångs centrum. Kommunstyrelsens ordförande, Mats Annerfeldt (S), är glad över beslutet om medfinansiering och avtal inför kommunfullmäktiges möte.

Foto: Robert Davidsson

Trafikverket har under många år planerat för en förbifart förbi Finspång för att minska genomfartstrafiken genom centrum och förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Härligt, det betyder att kommunen kan arbeta vidare genom att kommunfullmäktige har möjlighet att fatta beslut om finansiering och kommande avtal med Trafikverket. Förbifart Finspång kan möjliggöra så att vi kan fortsätta utveckla både centralorten och hela Finspång på ett tryggt och säkert sätt, säger Mats Annerfeldt, kommunstyrelsens ordförande.

Klokt och nödvändigt beslut

Kommunstyrelsens beslut om medfinansieringsavtal för genomförande av Förbifart Finspång innebär att nästa steg i processen är beslut i kommunfullmäktige och därefter avtalstecknande med Trafikverket.

- Med en ny förbifart får Finspång ett tryggare och säkrare centrum. Utan tung trafik genom orten minskas buller och luftföroreningar vilket gör centralorten mer trivsam och tillgänglig och möjliggör tillväxt. Utan den stora vägen genom centralorten blir det möjligt för orten att utvecklas ytterligare på sikt, tillägger Hugo Andersson, miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande kommunstyrelsen.

Flera fördelar med förbifart

Den nya sträckningen av riksväg 51 planeras av Trafikverket för att minska trafikmängden och bullret genom Finspång och för att öka trafiksäkerheten.

Under planeringen har kommunen lyft behov av kompletterande åtgärder för att ta hänsyn till kommunens utvecklingsplaner och framtida behov. Som en del har nu kommunstyrelsen fattat beslut om att arbeta vidare kring medfinansiering och avtal inför slutgiltigt beslut på kommande kommunfullmäktige.

Vägplan för fortsatt arbete

Efter beslut om medfinansiering och avtalstecknande fortsätter arbetet med att ta fram en vägplan och upphandla en entreprenör för byggande av förbifart Finspång. Uppskattad byggstart av Trafikverket är år 2027 och arbeten beräknas pågå till och med år 2029.

  • I länsplanen för regional transportinfrastruktur finns riksväg 51, Förbifart Finspång, medtaget som namngivet objekt och har tilldelats medel för genomförande från Trafikverket.
  • Trafikverket har tagit fram underlag för vägplan och har delvis projekterat förbifarten.
  • Trafikverket har meddelat att föreslagna åtgärder inte ryms i projektet och därför finns ett förslag till medfinansieringsavtal som kommunstyrelsen fattat beslut om.
  • Den totala kostnaden för dessa åtgärder har av Trafikverket bedömts till 50 miljoner kr varav 35 miljoner kr föreslås medfinansieras av kommunen som en del av strategisk plan 2024–2026 och budget 2024.
  • Den 23 november fattar kommunfullmäktige beslut för medfinansiering samt avtal för Förbifart Finspång.
  • Uppskattad byggstart är av Trafikverket år 2027 och arbeten beräknas pågå till och med år 2029.

Kontakt

Mats Annerfeldt (S)
Kommunalråd/ordförande
Kommunstyrelsen

0122 - 859 72
mats.annerfeldt@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Hugo Andersson (C)
Miljö- och samhällsbyggnadsråd och förste vice ordförande
Kommunstyrelsen

070-896 48 80
hugo.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång