Språk/Language

Ärenden från kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens sammanträde 26 augusti behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

skola

Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för heltid

Utifrån det övergripande målet att Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, har det prioriterade uppdraget formulerats att ta fram handlingsplaner för heltid som norm.

Det finns även en central överenskommelse i Huvudöverenskommelse där det framgår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) är överens om att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än idag.

Riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor

Projektmiljonens syfte är att stimulera nytänkande, innovationer och bidrar till elevers motivation och lärande.

Det kan till exempel handla om att elevråd, programråd och arbetslag tar initiativ till aktiviteter som utvecklar eller förändrar lärande och lärmiljöer som kommer till elevers nytta.

Det kan även handla om skapa möjligheter till studiebesök och utbyten, nationellt eller internationell, och projekt som utvecklar samarbeten med näringslivet, samhället eller föreningslivet samt att hitta aktiviteter som stimulerar nytänkande och nyskapande.

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok

Ett medborgarförslag har inkommit som önskar att det ska byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.

Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling av Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är intresserade av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för dialog med finns både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den aktör som omfattas av konceptet BoKlok.

Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång.

e-förslag: gästbrygga i centrum

Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Dovern och Glan och inte har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän angöringsplats för båtar.

Förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning kring att en gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området.

Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området så ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en gästbrygga i Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för Stationsområdet.

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar

Ett medborgarförslag har inkommit som önskar en cykelbana längs med banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik.

Då Finspångs kommun äger inte aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- och cykelbana ska kunna anläggas.

Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen till gång-och cykelbana.

Medborgarförslag - övergångsställe över väg 51 vid Klippestorpsgården

Det har inkommit ett medborgarförslag om att ordna ett övergångsställe över väg 51 vid Klippestorpsgården. Förslagsställarna hänvisar till att det inte finns någon säker möjlighet för föräldrar att ta sig över 51:an då de ska lämna/hämta sina barn på Ängslyckans förskola.

Då detta förslag inte ryms inom Finspångs kommuns ansvarstagande, utan Trafikverkets, så föreslår förvaltningen att förslaget inte kan besvaras, men att det skickas till Trafikverket för handläggning där.

Fullständiga handlingar och mötesprotokoll finner du på sidan Protokoll och kallelser.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång