Språk/Language

Ärenden från kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 samt 17 juni behandlades ett antal ärenden. Här finns en kort sammanfattning av några av de ärenden som hanterades.

Skylten vid entrén är redigerad till Bergska gymnasiets nya namn.

Allmän upprustning av kommunens lekplatser

Som en del i kommunens strategiska plan 2016-2018, KS.2016.0424, beslutades att nyanläggning, upprustning och demontering av lekplatser skulle genomföras då flertalet lekplatser visade sig ha både bristande funktion och säkerhet. Det handlar framför allt om upprustning av befintliga lekplatser men även nyanläggning och i några fall borttagning.

Bergska skolan ansöker till FN-skola

Bergska gymnasiet inför en global profil på samhällsprogrammet från och med höstterminen 2019. Bergska gymnasiet vill knyta samman den globala profilen med en ansökan till svenska FN-förbundet om att få bli en certifierad FN-skola. Ett samarbete med FN-förbundet öppnar upp ett flertal möjligheter för våra elever och våra lärare, och stora fördelar ges att ta del av det utbud som FN-skolorna erbjuds.

I linje med Finspångs kommuns arbete utifrån FN:s globala mål är ansökan en naturlig utveckling och en möjlighet att tydliggöra det arbete som redan pågår i Finspångs kommun.

Idéburet offentligt partnerskap

Kommunstyrelsen har beslutat att ingå i idéburet offentligt partnerskap (IOP). En samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa samhällsutmaningar.

Idéburet offentligt partnerskap ska främja lokala tjänster inom kommunen. I och med att Finspångs kommun ingår ett Idéburet offentligt partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening kan ekonomiska besparingar göras. Idag har fiket på Hyttvägen öppet två vardagar i veckan, då de personella resurserna inte räcker till mer. Vid ett partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle deras verksamhet ha utökade öppettider och därigenom nå den målgrupp som Finspångs kommun idag avsätter ekonomiska medel till. Den ekonomiska besparing som partnerskapet innebär skulle istället kunna gå till att stärka hemmaplanslösningar med syftet att minska placeringar av vuxna.

Utvecklingsmedel för digitalisering – Taligenkänning

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi innebär att digitalisering är en pågående process för att möta samhällsutvecklingen inom våra verksamheter. Genom digitala verktyg kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

I Strategisk plan 2019-2021 innebär målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar social utveckling samt vara en attraktiv arbetsplats, båda målen kan förbättras med hjälp av digitalisering av dokumentation i socialtjänsten. Den nationella samordnaren för den sociala barnavården gjorde 2016-2017 en kartläggning i 50 kommuner som visade att dokumentation upptar en stor del av socialsekreterares arbetstid. Dokumentation är en tidskrävande arbetsuppgift som kan effektiviseras genom digitalisering med hjälp av tjänsten taligenkänning. Taligenkänning är en IT-tjänst som översätter tal till text. Att läsa in text går upp till tre gånger fortare än att skriva och är mer exakt. Kommunstyrelsen yrkade bifall och uppmuntrar att verksamheten effektiviseras i och digitalisering och att mer tid kan ges till personliga möten.

Fullständiga handlingar och mötesprotokoll finner du på sidan Protokoll och kallelser.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång