Finspångs kommun

Språk/Language

Om undervisning
i modersmål

-på lättläst svenska

Elever som talar ett annat språk än svenska
har rätt att få undervisning i sitt modersmål i skolan.
Det betyder att barnet kan lära sig
och studera sitt eget modersmål
som ett ämne.

Här kan du få veta mer
om vad som är viktigt att känna till
om modersmålsundervisning.

Grundskolan har en skyldighet att erbjuda barn och unga
som talar ett annat språk än svenska
undervisning i sitt modersmål.

Det är eleven själv som avgör om den vill delta.
Undervisningen kan erbjudas på en annan skola än där eleven går.

Mål med modersmålsundervisningen är:

 • att hjälpa eleverna att utveckla sina kunskaper i sitt eget språk
  och bli skickliga på att tala två språk.
 • att ge eleverna kunskaper om sin tidigare hemlands kultur och samhälle,
 • samt hålla dem uppdaterade om vad som händer där.

Enligt Skollagen måste skolor erbjuda elever undervisning i det språk som deras vårdnadshavare talar om det inte är svenska.

Barnet kan få modersmålsundervisning om:

 • En eller båda av elevens vårdnadshavare talar ett annat språk än svenska.
 • Språket används dagligen i hemmet.
 • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.
 • Eleven eller vårdnadshavaren vill ha undervisning.
 • En kommun måste erbjuda undervisning
  om minst fem elever väljer ett visst språk
  och om det finns en lämplig lärare tillgänglig.

Eleven behöver inte ansöka igen för att fortsätta med undervisningen.
Om rektorn har godkänt undervisningen kommer eleven att fortsätta.

Om eleven eller vårdnadshavaren vill avsluta undervisningen
måste de ansöka hos rektorn.

Läs mer under avsnittet om avanmälan längre ner på sidan.

Elever som tillhör de nationella minoritetsspråken
ska erbjudas modersmålsundervisning på sina egna nationella minoritetsspråk.

Nationella minoritetsspråk är:

 • finska,
 • tornedalsfinska (meänkieli),
 • samiska,
 • romani och
 • jiddisch.

Elever som tillhör de nationella minoritetsspråken
kan också få modersmålsundervisning om:

 • Elevens vårdnadshavare inte pratar språket som modersmål.
 • Eleven behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan
  eller specialskolan.
 • Om bara en elev väljer språket.

För att få modersmålsundervisning måste vårdnadshavaren ansöka om det.
Det sker via en blanketten som fylls i och lämnas till elevens skola.

Det är skolans rektor som avgör om undervisningen beviljas.

Ansökan kan göras under hela terminen.

Om vårdnadshavaren och eleven vill avsluta undervisningen,
måste de lämna in en blankett för att avbryta undervisningen.

Rektorn tar även här beslutet.

Eleven kommer att registreras som närvarande
fram till dagen då eleven får tillstånd att avsluta sin undervisning.

Om en elev inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa skolundervisningen
kan den få förklaring på sitt modersmål.

Skolan ansvarar för att ordna handledningen
som utgår från elevens behov.

Behovet av handledning kan variera över tid
och för olika ämnen.

Handledningen utvärderas regelbundet.

Språkenheten

Språkenheten är en central enhet som anordnar studiehandledning och modersmålsundervisning i kommunen.
Språkenheten är även den enhet som tar emot nyanlända elever till kommunen, genomför kartläggningar samt arbetar med utvecklingsarbete för att öka nyanlända elevers integrering i skolan.

Kontakt

Anna Sparelius
Gruppchef
Språkenheten

0122-859 43

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång