Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 30 januari 2019

Onsdag 30 januari kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om översiktsplan
 3. Information om verksamheten i regionen
 4. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 5. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
  Ärenden för behandling
 6. Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping
 7. Svar på e-förslag: förskola i Hällestad
 8. Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by
 9. Kriterier och prioritering för vinterväghållning
  Valärenden
 10. Val av 3 ledamöter och 2 ersättare till styrelsen för Curt Nicolin Gymnasiet AB från och med årsstämma 2019 till och med årsstämma 2020
 11. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Vallonbygden AB från och med årsstämma 2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 12. Val av 5 ledamöter och 3 ersättare till styrelsen för Finspångs stadsnät Finet AB från och med årsstämma 2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 13. Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till styrelsen för Finspångs tekniska verk AB från och med årsstämma 2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 14. Val av 7 ledamöter och 7 ersättare till styrelsen för Finspångs förvaltnings- och Industrihus AB från och med årsstämma 2019 till och med årsstämma 2020, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna
 15. Val av en kommunal begravningsförrättare för verksamhetsåren 2019-2022
 16. Valärende - Östra Östergötlands samordningsförbund, val av 1 ledamot, 1 ersättare och 1 revisor
 17. Inkallande av suppleant i bolagsstyrelsen
 18. Entledigande av Herman Vinterhjärta (MP) från flera uppdrag
 19. Val av en ledamot och en ersättare till valnämnden
 20. Utse lekmanna revisor till Tillväxt Finspång perioden 2019-2020
 21. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Dagens protokoll i skriftlig form

I kommunfullmäktiges kallelser och protokoll kan du läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång