Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 22 maj 2019

Onsdag 22 april kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i Sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Föredragningslista

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Information om Agenda 2030  
 3. Information från bygg- och miljönämnden angående tillsynsplaner
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar

  Ärenden för behandling
 7. Svar på interpellation - lönepåslag för lågavlönade Interpellation - lönepåslag för lågavlönade
 8. Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av den förändrade politiska organisationen i Finspångs kommun
 9. Nya Riktlinjer för upphandling och inköp
 10. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunkoncernens bolag
 11. Ombudgetering av driftmedel från 2018
 12. Revidering av regler för hemsändning av varor på landsbygden i Finspångs kommun (KS2016.0622)
 13. Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte verkställs inom lagstadgad tid 2019 sektor social omsorg
 14. Rapportering enligt internkontrollplan - ej verkställda beslut äldreomsorg kvartal 1 2019
 15. Utbyggnad av boendeplatser inom äldreomsorgen - behov och möjliga alternativ
 16. Direktköp vid försäljning av småhustomt
 17. Samråd om upphävande för del av byggnadsplan D97 (del av Vistinge 6:4)

  Valärenden
 18. a Valärende - entledigande av ersättare i kommunfullmäktige
  b Valärende - entledigande av ledamot i kommunfullmäktige
  c Valärende - entledigande av ledamot i sociala myndighetsnämnden
 19. Delgivningar
  Anmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag
 20. Motion (SD )- Anställa en stadsarkitekt till kommunen
 21. Interpellation (SD) - IS-terrorist med anhörig och deras eventuella återvändande och etablering i kommunen

Dagens protokoll i skriftlig form

I kommunfullmäktiges kallelser och protokoll kan du läsa alla besluts som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång