Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 20 oktober 2021

Onsdag 20 oktober kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

  • Mötets öppnande

1.

Fastställande av föredragningslistans innehåll

2.

Uppdatering Coronapandemin, Finspångs kommun

3.

Revisionens granskningsrapport Ekonomistyrning

4.

Information om verksamheten i regionen

5.

Information från kommunfullmäktiges beredningar

6.

Ledamöternas frågestund - frågor och svar

7.

Vägledande debatt - Demokratiberedningens uppdrag; barn och ungas inflytandeÄrenden för behandling


8.

e-förslag: äldreboende på lasarettsområdet

KS.2020.1160

9.

e-förslag: seniorboende lasarettsområdet

KS.2020.1260

10.

Medborgarförslag – lasarettsområdet; äldreboende, seniorboende, bostäder, förskola

KS.2021.0227

11.

Statistikrapporter ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor social omsorg 2021, kvartal 2 2021

KS.2021.0128

12.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar och sammanträdestider 2022

KS.2021.0891

13.

Årsredovisning 2020 och revisionsberättelse 2020 - Stiftelsen Häfla hammarsmedja

KS.2021.0324

14.

Delårsrapport tertial 2 2021

KS.2020.1248

15.

Revisorernas utlåtande om delårsrapport 31 augusti 2021

KS.2020.1248

16.

Utökning av valdistrikt i tätorten

KS.2021.0946

17.

Landsbygdsutvecklingsmedel - Riktad satsning till ideella föreningar

KS.2021.0936

18.

Revidering av arbetsmarknadsstrategi

KS.2017.0370

19.

Svar på interpellation från Sverigedemokraterna - industriella vindkraftsanläggningar i Finspångs kommun

KS.2021.0915


Valärenden


20.

DelgivningarAnmälan av nya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag


21.

Anmälan av medborgarförslag - Bättre parkeringsmöjligheter vid Malmletarevägen

KS.2021.0951

  • Valärenden
  • Delgivningar
  • Anmälan av mya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång