Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunfullmäktiges möte 19 maj 2021

Onsdag 19 maj kl. 16 sammanträdde kommunfullmäktige i sessionssalen i kommunhuset på Bergslagsvägen 13-15.

Dagordning

Mötets öppnande

Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

 1. Fastställande av föredragningslistans innehåll
 2. Trafikolyckor och nollvisionen - NTF Östergötland
 3. Information om Coronaläget i Finspångs kommun
 4. Information om verksamheten i regionen
 5. Information från kommunfullmäktiges beredningar
 6. Ledamöternas frågestund - frågor och svar
 7. Vägledande debatt - Avfallsplan

Ärenden för behandling

 1. Begränsad uppföljning delårsrapport 2021
 2. Utredning av bolagskoncernen - moderbolagets roll
 3. Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp - Prästköp
 4. Ny taxa inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden
 5. Avtal gällande förändring av väghållaransvar och väghållningsområde för del av väg 1186 i Kolstad

Valärenden

Delgivningar

Anmälan av mya motioner, interpellationer, frågor, medborgarförslag

Relaterad information

Kalleser med handlingar och tidigare protokoll
I kommunfullmäktiges kallelser med handlingar kan du ta del av beslutsunderlag till ärendena. Du kan också läsa tidigare protokoll med alla beslut som tagits under kommunfullmäktiges möten.

Kontakt

Maria Forneman
Kommunsekreterare
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 09
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Ulrika Jeansson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

072-725 65 10
ulrika.jeansson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång