Språk/Language

Miljö- och samhällsberedningen

Beredningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för: en hållbar samhällsutveckling.

Särskilt uppdrag

Kommunfullmäktige har gett miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att bereda framtagande av en ny översiktsplan med sikte på 2035. Beredningen har också fått i särskilt uppdrag att bereda revideringen av Strategiskt program för boendeplanering som är en del i planeringsunderlaget för den nya översiktsplanen.

Tidigare uppdrag

Beredningen har tagit fram en kost- och måltidspolicy samt VA-plan.

Ledamöter

Beredningen har nio ledamöter:

Mats Annerfeldt (S), ordförande
Stig Jansson (M), vice ordförande
Bo-Göran Allard (S)
Tommy Jacobsson (L)
Kristina Carlsson (C)
Lars Svensson (SD)
Stefan Ackeryd (KD)
Camilla Boström (MP)
Leila Marttila (V)