Språk/Language

Skolutveckling och skolråd

Här får du veta mer om hur vi arbetar med att utveckla och utvärdera grundskolan i Finspångs kommun.

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet; vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Skolan styrs dels av nationella mål som har fastställts av regering och riksdag, dels av kommunala mål som har fastställts av kommunfullmäktige.

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Där framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för arbetet. Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete.

Era synpunkter som vårdnadshavare är viktiga som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Ni får möjlighet till delaktighet och inflytande bland annat genom årliga enkätundersökningar, utvecklingssamtal, föräldramöten och skolråd.

Individuell utvecklingsplan, nationella prov och betyg

Från och med läsåret 2011/12 har grundskolan en samlad läroplan som består av tre delar. Den första delen beskriver skolans värdegrund och uppdrag, medan den andra delen innehåller övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens tredje del innehåller kursplaner för alla ämnen.

Individuell utvecklingsplan och skriftliga omdömen
Vi utformar den individuella utvecklingsplanen så att elevens lärande och utveckling underlättas och ger förutsättningar för kontinuitet i elevens skolgång.

Det skriftliga omdömet ska ge eleven och vårdnadshavaren tydlig information om elevens kunskaper och kunskapsutveckling i förhållande till läroplanen.

Nationella prov
Nationella prov genomförs på vårterminen i årskurserna 3, 6 och 9. För årskurs 3 genomförs proven under en period, för övriga årskurser sker proven på bestämda datum som beslutas av Skolverket.

Betyg
Betyget visar om eleven har uppnått de nationella kunskapskraven som finns för respektive ämne. Personalen utgår från nationellt beslutade ämnesspecifika kunskapskrav för de olika betygsstegen när de sätter betygen.

Eleverna ska bedömas utifrån sina kunskaper. Det är inte bara kunskaperna som de skaffar sig på lektionerna som ligger till grund för den bedömningen. Kunskaper kan också utvecklas och skaffas i andra sammanhang. Eleverna får betyg från och med höstterminen i år 6.

Statistik

Varje år samlas uppgifter in om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Uppgifterna sammanställs till statistik per verksamhetsform och skolform. Här nedan ges ett par exempel på databaser som används inom utbildningsområdet:

Öppna jämförelser
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör regelbundna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader inom grundskolans verksamhetsområde.

Siris
Skolverkets internetbaserade resultat- och informationssystem (Siris) är en tjänst där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Siris syftar till att göra skolors resultat och verksamhet mer tillgänglig.

Skolverkets statistik
I Skolverkets publikationsdatabas hittar du rapporter, statistik och aktuella analyser, kunskapsöversikter och mycket mer som Skolverket har publicerat.

Skolplan - strategi för framtidens grundskola

Syftet med strategi för framtidens grundskola är att utforma mål och strategier för grundskolan i Finspångs kommun. Strategin tar avstamp i nationella utbildningspolitiska mål och riktlinjer samt lyfter utifrån ett kommunpolitiskt perspektiv fram områden som är av särskild vikt för att skolan i Finspång ska upprätthålla god kvalitet.

Skolråd

Finspångs kommun har lokala skolråd på de olika skolorna och ett kommunövergripande skolråd där representanter från alla grundskolor träffas.

Det kommunövergripande skolrådet syftar till att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör kommunens skolverksamhet på ett övergripande plan. Ett annat syfte är att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt skapa förståelse och samarbete mellan skolråden i kommunen.

Syftet med de lokala skolråden är att informera, samråda och föra dialog kring frågor som berör den eller de lokala enheten eller enheterna. Frågor av övergripande karaktär tas i det kommunövergripande skolrådet.

De lokala skolråden träffas två gånger per termin och det kommunövergripande träffas en gång per termin.

Gå in på respektive skolas sida för att läsa mer om ditt lokala skolråd.


Mötestid för nästkommande kommunövergripande skolråd är den 20 april 2021. Inbjudan skickas ut till skolorna som delger informationen på de lokala skolråden, där väljs 2 st representanter ut att delta på det kommunövergripande skolrådet.

Protokoll övergripande skolråd

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cathrine Jerrhage
Verksamhetschef årskurs 7-9, gymnasiet, vuxenutbildningen
Sektor utbildning

0122-850 93
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång