Språk/Language

Särskolan

I Finspångs kommun erbjuds grundsärskola för elever årskurs 1-9 på Nyhemsskolan. Träningsskolan årskurs 1-9 är förlagd på Metallen och Kvarnen. Även om eleverna går på olika skolor tillhör de alla samma rektorsområde.

Särskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning, som inte kan nå grund­skolans kunskapskrav, en utbildning som är anpassad utifrån elevens egna förutsättningar. Utbildningen ska så långt som möjligt motsvara den som ges i grundskolan.

Undervisningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen ska främja allsidiga kontakter, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Två barn ses gunga i en gunga, bakifrån. Framför barnen står två träd i höstfärger. Foto: Peter Fagerbacka.

Rätten till särskola

Särskolan är en egen skolform och har andra kunskapskrav än grundskolan och gymnasiet. Undervisningen styrs av skollagen, skolförordningen, läroplan och timplan.

För att avgöra om man som elev har rätt att börja i grundsärskolan måste hemkommunen och skolan göra en utredning som innehåller fyra bedömningar (pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social) för att fastslå att eleven tillhör särskolans målgrupp. Eleven måste ha en fastställd diagnos intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Det gäller även elever som har en betydande och bestående hjärnskada och som inte bedöms klara grundskolans kunskapskrav.

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i grundsärskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja till det. Det är också möjligt för vårdnadshavarna att tacka nej till en plats i grundsärskolan, och det kan de göra även om utredningen visar att eleven har rätt att gå i grundsärskolan. I sådana fall ska eleven gå i grundskolan och skolan ska se till att eleven får det stöd som han eller hon behöver.

Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning och bedöms att inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Eleven följer grundsärskolans läroplan och kursplaner, och precis som för grundskolan är utbildningen nio år.

Att gå i grundsärskola kan se olika ut. Några elever går integrerade tillsammans med grundskolans elever, men undervisas utifrån särskolans kursplaner och andra elever går i en särskoleklass.

Särskolans uppgift är att se till att varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper, färdigheter och förmågor utifrån sina förutsättningar och behov.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns även inriktningen träningsskola. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Skolformen har egna kursplaner som utgår ifrån grundsärskolans och utifrån elevens individuella behov går det att kombinera dessa. Det vill säga att det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Aktuellt på Särskolan