Språk/Language

Särskolan

På Nyhems grundsärskola och träningsskola i Finspångs centralort ska man få den bästa starten för ett livslångt lärande. Vi ska hjälpa eleverna att nå till sin högsta potential och hjälpa dem att växa som människor.
Vi ser oss som ett alternativ till grundskolan för barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning. Vi ger därför en utbildning som är anpassad efter varje elevs behov.

Tjejer spelar fotboll på skolgården

Rätt till särskola

Innan man som elev kan börja i särskolan görs en utredning och bedömning om eleven hör till den målgrupp som skolan riktar sig till. Initiativet till utredningen kan komma från vårdnadshavare, personal i skolan eller från eleven själv. Under hela processen är vårdnadshavare och elev aktiva parter. Det formella beslutet tas sedan av sektorschef.
Eleven kan sedan gå på delar av tid eller på heltid gå på särskolan men kan också vara integrerad i en klass på en skola men läser efter särskolans läroplan.

Grundsärskola

Här går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning och elever med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning och av den anledningen inte kan uppnå grundskolans kunskapskrav.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas för träningsskola. Träningsskolan är till för elever som inte kan tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning utan behöver få individulla anpassningar.

Kontakt

Ida Withell
Rektor
Särskolan

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen22, 612 32 Finspång