Språk/Language

Inbjudan skolenkät vårdnadshavare grundskola 2021

För att utveckla kvalitén i vår verksamhet arbetar vi med skolenkäter. Genom enkäten analyserar vi vad våra elever, föräldrar och medarbetare anser om verksamhetens olika delar.

Varje skola utvärderar upplevd nöjdhet och kvalitet på verksamhetsnivå utifrån enkätresultaten. Genom skolenkäten kan vi synliggöra kvalité och utveckla den bästa skolan för dig.

Skolenkäten är ett verktyg för att fånga upp företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt. Enkätfrågorna har sin utgångspunkt i de bedömningsunderlag som ligger till grund för Skolinspektionens uppdrag att granska landets skolor.

Genom att du besvarar enkäten hjälper du till att belysa det vi behöver utveckla för att bli bättre. Enkätundersökningen genomförs på samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasiet under perioden måndag 15/3 – fredag 3/4.

Skolenkäten besvaras anonymt via en öppen länk. OBSERVERA! Länk till enkäten kommer via e-post från mentorerna till vårdnadshavare. Du väljer det svar som bäst stämmer överens med din uppfattning. Det är viktigt att du stänger länken efter att du har tryckt på ”skicka in”.

Tack för Ditt engagemang!

Sektor utbildning

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se