Språk/Language

Högalidsskolan

Högalidsskolan är en kommunal grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskole­klass till årskurs sex. Skolan har också ett hörsel- och kommunikations­spår. På skolan går idag cirka 170 elever fördelade på sju klasser.

Vinter vid Högalidsskolan

På skolan har vi ett nära samarbete mellan fritidshem och skola och vi arbetar gemensamt med olika temaarbeten under skolåret. Högalidsskolan erbjuder skolbarn­omsorg för samtliga elever. Personalen samverkar i klasserna och verksamheten är helt lokalintegrerad i skolan.

Skolan ligger i centrala Finspång med gångavstånd till bland annat bibliotek, Grosvads idrottsplats, badhus och flera grönområden.

Trygghet och trivsel är viktiga områden som vi bygger kunskaps­utvecklingen på.

Verksamhet

Högalidsskolan är en skola där kunskap och lärande sätts i centrum och där eleverna ges de bästa förutsättningar att uppnå de mål som är fastställda i läroplan och styrdokument. Eleverna ska i efterhand minnas sin skolgång med glädje.

All personal på skolan arbetar för att eleverna ska trivas och vara trygga i skolan och på fritidshemmet. Personal och skolledning arbetar också för att eleverna ska ha inflytande över sin egen skolsituation i den meningen att man som elev är delaktig i lärprocesserna och tar ett personligt ansvar för sitt eget lärande.

Fritidshem

Högalids fritidshem samverkar med skola- och förskoleklass och är inrymt i samma lokaler.

Kärnan i fritidshemmets verksamhet är grupporienterat arbete. Vi använder, både den fria och styrda leken, rörelse och skapande verksamhet för att utveckla individen och dess sociala kompetens. Ledordet är TILLSAMMANS. Varje elev är en viktig del av en stor helhet.

Fritidshemmets öppettider är 06:00-18:00.

Förskoleklass

Här möter förskolepedagogiken skolan och fritidshemmet med ett varierande förhållningssätt vad gäller upplägg för elevarbete, uttrycksformer och lärmiljöer. Behörig lärare och förskoleklasspedagog har ansvaret för elevgruppen under två år vilket möjliggör ett mer effektivt och kontinuerligt lärande där två olika pedagogiska inriktningar och kompetenser samarbetar för att bäst möta elevernas behov. I åk 2 fortsätter läraren med klassen t.o.m. åk 3 medan förskoleklasspedagogen får ett nytt uppdrag med en ny förskoleklass.

Hörsel- och kommunikationsspår

För att möta elevers behov med hörsel- eller kommunikationsproblematik finns hörsel- och kommunikationsspår, som erbjuder elever med antingen en hörselnedsättning och/eller generell språkstörning att ta del av specifikt riktat stöd. Det finns tekniska hjälpmedel och lokaler som är akustiskt anpassade för målgruppen samt behörig personal med god kompetens inom området. Undervisningsspråket är talad svenska men med hjälp av tecken som stöd samt bilder som alternativ och kompletterande kommunikation.

Kontakt

Högalidsskolan
Expedition

0122-857 50
hogalidsskolan@finspang.se

Mertens väg 5, 612 40 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9, Lotorps skola

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se

Högalidsskolans fritidshem

0706-18 56 35