Språk/Language

Taxor och avgifter för barnomsorg

Den avgift du ska betala för förskola eller pedagogisk omsorg beräknas utifrån familjens inkomster. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom barnomsorgen.

Maxtaxan gäller alla kommunala förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare oavsett om barnen går i förskola, fritidshem eller har plats hos dagbarnvårdare. Avgiften tas ut om familjens inkomster är 10.000 kr eller mer. Avgiften betalas 12 månader om året.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Finspångs kommun tillämpar maxtaxa och får statsbidrag för detta. Nu höjs inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan från och med den 1 januari 2019. Inkomsttaket är höjt till 49 280 kr per månad.

Avgift för barn 1 till 3 år

Avgiften är ej beroende av vistelsetid.

 • Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1478:-/mån
 • Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 986:-/mån
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Avgift för barn 3 till 5 år

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds fr.o.m. hösten barnet fyller 3 år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75% av maxtaxan.

 • Barn 1: 2,25% av inkomsten, dock högst 1 109:-/mån
 • Barn 2: 1,5% av inkomsten, dock högst 739:-/mån
 • Barn 3: 0,75% av inkomsten, dock högst 370:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Avgift för barn i skolbarnomsorg 6-12 år

 • Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 986:-/mån
 • Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Fakturafrågor

Allmänt om fakturor

Du betalar avgift 12 månader per år så länge barnet har en plats i förskolan. Se det som ett abonnemang. Du uppehåller en plats oberoende av vilken tid ditt barn är på förskolan.

Fakturan kommer från kommunen varje månad och ska vara betald senast den sista i månaden. Avgiften gäller för den månad som fakturan kommer. Avgiften är grundad på hushållets gemensamma inkomst.

Ändrad inkomst

Alla som har barn i barnomsorgen är skyldiga att anmäla hushållets gemensamma inkomst.

Det ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorg
 • När hushållets inkomst ändras
 • När hushållets familjeförhållanden ändras, till ex vid separation

Obetalda fakturor

Ditt barn kan komma stängas av från plats i förskole- fritidsverksamhet om avgiften inte betalas. Obetald faktura överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda fakturor har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i förskoleverksamhet och eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan återfå en plats.

Delad faktura

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg ska båda vara platsinnehavare. Barnet har en plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll. Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn. De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats. Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.


Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68