Språk/Language

Ansök om förskoleplats

För att få en plats i förskola eller pedagogisk omsorg behöver du göra en ansökan.

Du bör söka plats senast fyra månader innan förskolestart. Platsen ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt.

Du har möjlighet att önska den förskola eller pedagogiska omsorg som du vill att ditt eller dina barn ska gå på.

Du har rätt till en förskoleplats om ditt barn är mellan ett och fem år och du arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig.

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§). Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog och en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare.

Vi erbjuder plats så långt det är möjligt utifrån dina önskemål. Senast en månad före önskat datum är du garanterad en förskoleplats i kommunen.

Du får brev hem om erbjudande. Du skall svara på erbjudandet inom den tid som står angivet. Om du inte svarar i tid förlorar du platsen och ditt ködatum och får söka på nytt.

Om kommunen inte kan erbjuda dig något av dina önskemål, utan lämnar ett annat erbjudande kan du tacka nej utan att förlora ditt ködatum. Du kan också tacka ja och stå kvar i omplaceringskö

Kö till förskola

Du kan önska tre alternativ till förskola. Ditt barn får ett ködatum, som är samma datum som ansökan registrerats i kommunen. Om fler barn har samma ködatum erbjuds äldsta barnet först.

Vi strävar efter att syskon ska få plats på samma förskola.

Önskan om att få byta förskola

Om du har önskemål om att byta förskola gör du en ny anmälan till förskola. I rutan övriga upplysningar fyller du i på vilken förskola barnet går. Omplaceringar erbjuds endast i augusti.

Nyinflyttade har förtur

Som nyinflyttad i Finspång har du förtur till förskolan. Vi erbjuder dig en plats inom en månad efter att vi har fått din ansökan, under förutsättning att du har arbete eller studerar vid inflyttningen.

Ansökan om förskoleplats

Du kan ansöka om plats i förskola så snart barnet är fött, dock senast fyra månader innan plats önskas. Ditt barn måste ha fyllt ett år innan barnet får börja.

Fyll i dina egna arbetstider/studietider. Barnets tillsynstid fylls i senare tillsammans med förskolans personal. Då räknar man in restiden också.

Är du arbetssökande eller föräldraledig. Får barnet vara 15 timmar per vecka på förskolan. Rektor beslutar om vilka dagar och tider som kan gälla.

Har man Allmän förskola gäller vardagar kl. 8-11. Den är avgiftsfri och följer skolans läsårstider. Den kan sökas från höstterminen det år barnet fyller tre år.

Ansökan till enskild eller privat förskola

Ansökan till Fröhuset går genom kommunen och vår vanliga kö, alltså skickar du din blankett till förskolans ledningsteam enligt ovan.

Till Skorpan och Sjöviks förskola sker ansökan direkt till respektive förskola.

Säga upp sin förskoleplats

Du måste säga upp platsen minst två månader innan ditt barn ska sluta på förskolan. Uppsägnings datum räknas från det att kommunen registrerat in uppsägningen.

Om du har en delad plats med den andra vårdnadshavaren måste båda göra en uppsägning för att platsen ska upphöra helt.

Kontaktblad

Är till för att snabbt kunna nå vårdnadshavare i olika ärenden eller annan närstående i brådskande fall.

Om det finns e-postadress är viktigt att ni uppger den. Det är enkelt för förskolan att meddela er om olika saker samt för administratör att där ställa frågor till vårdnadshavare om tex olika intyg. Det underlättar även för er att kunna skicka in uppgifter den vägen.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång