Språk/Language

Översiktsplanen
-Framtid Finspång

På sitt möte i februari 2021antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan.

Illustration med färgglada figurer.

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett förslag till ny översikts­plan för Finspångs kommun som kommunfullmäktige antog 17 februari 2021.

Den antagna planen har överklagats till förvaltningsrätten. Rätten har inte gett besked om handläggningstiden. Tillsvidare gäller därför fortsattat Översiktsplan 2011.

Den nya översiktsplanen för Finspångs kommun är digital och du når den via länken nedan.

Relevanta handlingar

Processen för översiktsplanen

Detaljplaneprocessen.

Tidigare versioner

För Finspångs kommun är verktyget som Plan- och bygglagen ger med samråd och granskning ett tillfälle att skapa och utveckla forum för goda samtal om Finspångs utveckling. Det är genom dialog, samarbete och reflektion som Finspångs översiktsplan har tagits fram. Här under hittar du de versioner som man kunnat lämna synpunkter på.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten. Översiktplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden.

I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Relaterad information

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång