Språk/Language

Framtid Finspång -ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan för Finspångs kommun.

Illustration med färgglada figurer.

Miljö- och samhällsberedningen i Finspångs kommun har arbetat fram ett förslag till ny översiktsplan för Finspångs kommun. Granskningen är nu avslutad och arbetet med att förbereda inför antagande i kommunfullmäktige pågår. Översiktsplanen beräknas antas under första kvartalet 2021. Mer information kommer publiceras efter antagandet.

Granskningsförslaget till ny översiktsplan för Finspångs kommun är digitalt och du når förslaget via länken nedan.

Samrådssammanställning och miljökonsekvensbeskrivning

Processen för översiktsplanen

Detaljplaneprocessen.

Vad är en översiktsplan?

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan för hela kommunen. Planen är strategisk och visar hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten. Översiktplanen pekar till exempel ut områden som kommunen vill bevara, exempelvis parker, natur- och friluftsområden samt bostads- och verksamhetsområden.

I översiktplanen pekas även områden ut som kommunen anser kan utvecklas för exempelvis bostäder, rekreation eller verksamhet. I en översiktsplan finns även statens intressen med, det kan exempelvis vara naturreservat, riksintressen för kulturmiljöer, vägar och kraftnät. Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda.

Relaterad information

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Utvecklings- och näringslivsavdelningen

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Jonas Andersson
Kansli- och utvecklingschef
Kansli- och utvecklingsavdelningen

0122-851 25
jonas.andersson2@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång