Språk/Language

Detaljplan för Vistinge 6:4

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Vistinge 6:4.

Syftet med detaljplanen är att utveckla området för bland annat bostäder.

Utvecklingen är i linje med kommunens gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i beteckningarna "Utvecklingsområden - Stråket Finspång - Norrköping" och "Bysatsningar inom utvecklingsområdena" vid Vistinge by/ Melby.

Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar.

Illustrationskarta över Vistinge by

Programsamråd

Samråd om planprogrammet genomfördes under 2018.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång