Språk/Language

Detaljplan för värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 m fl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fortsatt drift och utökning av Finspångs Tekniska Verk AB befintliga värmeverk.

Detta för att bättre utnyttja bränslen och minska oljeberoendet, samt med det nya bränsleupplaget kunna minska antalet transporter i området.

I samrådsskedet var planområdet ett större område jämfört med nu upprättad detaljplans planområde. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till att omfatta värmeverket samt fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97.

Översiktskarta över planområdet för Värmeverket samt del av Hårstorp 1:1 m fl

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande som innebär att planen kommer att ställas ut för granskning innan den antas. Om alla sakägare under samrådstiden godkänner förslaget övergår standardförfarandet till ett begränsat förfarande, vilket innebär att granskningskedet uteblir och planen kan antas direkt.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Detaljplanen var utställd för granskning under perioden 29 juni till och med 20 augusti 2021.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång