Språk/Language

Detaljplan Notbokullen

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upphäva del av byggnadsplan D97 (del av fastigheten Vistinge 6:4).

I samband med trafikverkets ombyggnad av väg riksväg 51 byggdes den enskilda vägen på mark som i gällande detaljplan utgör ändamålet allmän plats park varför del av byggnadsplan D 97 ska upphävas.

Syftet med att upphäva del av byggnadsplan D 97 är att säkerställa att befintlig enskild väg inte ska strida mot gällande detaljplan.

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 10 och 24 juni 2019. 

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 24 juni via e-tjänst nedan:

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Planhandlingar samråd

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång