Språk/Language

Detaljplan för Sundsvägen

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Sundsvägen, del av Nyhem 1:2 m fl.

Planområde Sundsvägen granskning 2022

Planens syfte är att skapa ett bostadsområde med en varierad husproduktion med villor, radhus och flerbostadshus längs med Sundsvägen. Planen bedöms ge ett tillskott på 60-100 lägenheter/ hushåll. Sundsvägen fram till reningsverket föreslås bli allmän väg.

Befintligt område för odlingslotter avses flyttas till annan plats i samband med planens genomförande. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen fick laga kraft 3 januari 2023.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomfördes 20 juni till 12 augusti 2022.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång