Språk/Language

Detaljplan Stora Allén

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Stora Allén, del av fastigheten Östermalm 1:1 m fl.

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom södermalm i Finspångs tätort.

Till granskningsskedet justerades detaljplan till bostäder om ca 5 lägenheter. Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.

Dagens lekplats i planområdet tas bort i och med aktuell planering.

Ingen särskilt värdefull eller klassad natur, tas i anspråk av planförslaget. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet omfattar del av fastigheten Östermalm 1:1, som ligger i korsningen Stora Allén/ Åsvägen. Ägare till fastigheten är Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 25 mars 2020. Protokollet anslogs på kommunens anslagstavla den 31 mars 2020.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång