Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:205

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen den 25 mars 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 22 april 2020.

Syftet med planen är att utreda möjligheten att använda fastigheten Rejmyre 1:205 inom Rejmyre tätort för hotell och bostäder. Dagens markanvändning inom planområdet är bostäder. Fastigheten är bebyggd med en bostadsbyggnad. Tillfart till aktuell fastighet sker via Metallvägen.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång