Språk/Language

Detaljplan för Rejmyre 1:115 m fl

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Rejmyre 1:115 m fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätten för Coop Nära butiken på fastigheten Rejmyre 1:115 och därigenom möjliggöra tillbyggnation av Coop Nära butiken, samt att ändra ändamålet på fastigheten Rejmyre 1:110 från allmänt ändamål (A) till ett mer flexibelt ändamål med kombinerade planbestämmelser, flerbostadshus, centrum, och vård (BCD). I samband med detta är syftet även att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Detaljplanen finns utställd för granskning under tiden 31 januari till 14 februari 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 14 februari via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.


Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång