Språk/Language

Planprogram för Vistinge by

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Vistinge by, del av fastigheten Vistinge 6:4.

Planprogrammets syfte är att undersöka möjligheterna för att utveckla Vistinge by.

Utvecklingen är i linje med kommunens gällande översiktsplan, där Vistinge ingår i beteckningarna "Utvecklingsområden - Stråket Finspång - Norrköping" och "Bysatsningar inom utvecklingsområdena" vid Vistinge by/ Melby.

I huvudsak berörs fastigheten Vistinge 6:4. Planförslaget bedöms inte innebära en betydande miljöpåverkan på miljön.

Illustrationskarta över Vistinge by

Programsamråd

Samråd om planprogrammet genomfördes mellan 1 juni och 31 augusti 2018.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång