Språk/Language

Detaljplan för

Östermalm 2:11 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för fastigheterna längs Filarvägen och Fräsarevägen.

Översiktskarta planområde Östermalm 2:11

Syftet med planen är att säkerställa Fräsarevägen som lokalgata samt utöka byggrätten i området för bostadsfastigheterna så att byggrätten anpassas till byggrätten hos moderna enbostadshus.

Den som inte senast under granskningsskedet framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten
att senare överklaga den antagna detaljplanen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 20 juni och 29 augusti 2022.

Samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas via Teams 23 augusti 2022, kl 15-16. Anmälan till mötet görs till Marika Östemar senast den 22/8: marika.ostemar@finspang.se

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 29 augusti via e-tjänst nedan:

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång