Språk/Language

Detaljplan för Melby 3:16 m fl

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Melby 3:16 m fl.

I området uppförs 60-90 bostäder med blandad upplåtelseform. Bostadsbebyggelsen kommer att bestå av en blandning av enbostadshus, parhus och radhus i en till två våningar samt terrasshus.

I den nordvästra delen av området ges möjlighet att uppföra en förskola med två avdelningar för att täcka behovet av förskoleplatser i området i väntan på att en större förskola byggs i anslutning till området.

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll). Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet. I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.

Planområdet berör delar av fastigheterna Melby 3:16, Vistinge 6:24 och Melby 3:3 som ligger vid Vistingekorset mellan Finspång och Svärtinge. Marken ägs av privat fastighetsägare.

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Detaljplanen är utställd för granskning mellan 29 maj och 17 juni 2019. 

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 17 juni via e-tjänst nedan:

Den som inte har lämnat någon skriftlig synpunkt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

 

Planhandlingar granskning

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

 

Planhandlingar samråd

 

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång