Språk/Language

Detaljplan för Nyhem 1:2

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för LSS -boende vid Sundvägen, del av Nyhem 1:2.

Planens syfte är att säkerställa mark för bostäder med särskild service (LSS) utmed Sundsvägen inom Finspångs tätort.

I samrådsskedet var planområdet ett större område för bostäder kring Sundsvägen. Till granskningsskedet är numera planerat projekt ändrat till ett LSS-boende (lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade), inom ett mindre område längs Sundsvägen. LSS-boendet kan inrymma ca 12 lägenheter i en byggnad om två våningar. Planen ger möjlighet att uppföra hus till en högsta nockhöjd om 12 meter.

I gällande översiktsplans aktualitetsförklaring är inriktningen att aktuellt område kan vara möjligt för bostadsbebyggelse.

Ett objekt utpekat i kommunens naturvårdsprogram berörs i mindre grad. Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då föreslagen detaljplan ej anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planområdet ligger längs med Sundsvägen, väster om Skutbosjön. Planområdet är omkring 6000 m2 stort. Marken ägs av Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomfördes mellan 30 mars och 15 april 2020. 

Inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Ett antagande av detaljplanen bedöms kunna ske till halvårsskiftet 2020.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång