Språk/Language

Detaljplan bostäder vid Tallglätan i Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Tallgläntan i Lotorp, fastigheterna Lotorp 3:6 m fl.

Bostäderna planeras i ett attraktivt läge i områden som är utpekade i översiktsplanen som LIS-område (landsbygd i strandnära läge), samt bostadsbebyggelse på lång sikt. Främst är byggnationen ämnad för villabebyggelse men det skapas en flexibel detaljplan där även radhus eller liknande är möjliga exploateringsval. I söder, vid den existerande grusplanen, planeras för en tätare exploatering där lägenheter eller kommunens verksamheter kan passa in.

Den föroreningssituation som tidigare misstänkts förekomma på platsen har klarats upp, även om det strax söder om planområdet fortsatt är förorenat. Detta område är dock avskärmat med staket. I planområdet finns även värdefull natur som har präglat planeringen med rödlistade arter samt värdefulla träd som huvudsakliga naturvärdesmarkörer. Dessa naturvärden är lokaliserade i naturområdet öster om Porsvägen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomfördes mellan den 4 november och 16 december 2020. 

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång