Språk/Language

Detaljplan bostäder vid Tallglätan i Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Tallgläntan i Lotorp, fastigheterna Lotorp 3:6 m fl.

Samrådsmötet för detaljplan Tallgläntan, Lotorp 3:6 inställt

Samrådsmötet för detaljplan Tallgläntan, Lotorp 3:6, m.fl. som planerats att genomföras lördag 21 november är tyvärr inställt på grund av sjukdom.

Samhällsplaneringsenheten kommer att återkomma med nya samrådstider. Eventuellt kommer samrådsmötet få ett nytt upplägg, för att skapa en god miljö och därmed minska spridningen av covid-19.

Bostäderna planeras i ett attraktivt läge i områden som är utpekade i översiktsplanen som LIS-område (landsbygd i strandnära läge), samt bostadsbebyggelse på lång sikt. Främst är byggnationen ämnad för villabebyggelse men det skapas en flexibel detaljplan där även radhus eller liknande är möjliga exploateringsval. I söder, vid den existerande grusplanen, planeras för en tätare exploatering där lägenheter eller kommunens verksamheter kan passa in.

Den föroreningssituation som tidigare misstänkts förekomma på platsen har klarats upp, även om det strax söder om planområdet fortsatt är förorenat. Detta område är dock avskärmat med staket. I planområdet finns även värdefull natur som har präglat planeringen med rödlistade arter samt värdefulla träd som huvudsakliga naturvärdesmarkörer. Dessa naturvärden är lokaliserade i naturområdet öster om Porsvägen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan den 4 november och 16 december 2020. 

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av vandring genom planområdet kommer att genomföras lördagen den 21 november 2020, kl. 10-12. Anmälan sker via mejl till filip.ardryd@finspang.se. Vi möts upp vid den befintliga grusplanen i den södra delen av planområdet.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 16 december 2020 via kommunens e-tjänst nedan.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång