Språk/Language

Detaljplan bostäder Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för ny bostadsbebyggelse på fastigheterna Lotorp 6:7 med flera.

Kommunen har upprättat ett planförslag som möjliggör bostadsbebyggelse i upp till två våningar med tillhörande komplementbyggnader på fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Totalt är det tänkt att byggnaderna ska inrymma cirka 25 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte en sådan exploatering varför det finns behov av att ta fram en ny detaljplan.

Av plantekniska skäl är del av Lotorp 3:6 inkluderad i planområdet för att undvika att en liten rest från gällande detaljplan från 1991 ligger kvar. Denna del säkerställs i planförslaget som allmän platsmark - park.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 24 juli och 16 augusti 2020. 

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 16 augusti 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång