Språk/Language

Detaljplan bostäder Lotorp

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen för Lotorp 6:7 med flera 23 september 2020. Detaljplanen vann laga kraft 23 oktober 2020.

Kommunen har upprättat ett planförslag som möjliggör bostadsbebyggelse i upp till två våningar med tillhörande komplementbyggnader på fastigheterna Lotorp 6:7 och 6:8. Totalt är det tänkt att byggnaderna ska inrymma cirka 25 lägenheter. Befintliga detaljplaner tillåter inte en sådan exploatering varför det finns behov av att ta fram en ny detaljplan.

Av plantekniska skäl är del av Lotorp 3:6 inkluderad i planområdet för att undvika att en liten rest från gällande detaljplan från 1991 ligger kvar. Denna del säkerställs i planförslaget som allmän platsmark - park.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång