Språk/Language

Detaljplan Lillsjöbäckens parkering

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lillsjöbäckens parkeringsplats, fastigheten Högby 1:2 m fl.

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala Finspång. Den befintliga grusade parkeringsplatsen på fastigheten Högby 1:2 hårdgörs och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser. Laddstation för ett mindre antal el- och hybridbilar anläggs i strategiskt läge nära in- och utfart.

Vidare möjliggör detaljplanen att parkeringsytan övergår från allmän plats till kvartersmark med syftet att säkerställa att Finspångs kommun kan hyra ut parkeringsplatser i centralt läge. I södra delen övergår delar av område planlagt som P-Plats där gång- och cykelbana ska finnas till bestämmelserna CYKEL och GÅNG och befintlig gång och cykelbana ligger kvar.

Strandskyddet upphävs för parkeringsytan, vid ett genomförande av planen.

Planområdet omfattar del av fastigheten Högby 1:2, som ägs av Finspångs kommun.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning om detaljplanen genomförs mellan 30 mars till 15 april 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 15 april via kommunens e-tjänst "Lämna synpunkter".

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång