Språk/Language

Detaljplan för Lämmenäs 1:32

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upphäva del av detaljplan för att säkerställa byggrätten på fastigheten Lämmenäs 1:32.

Detaljplan Lämmenäs 1:32

Syftet med detaljplan är att säkra byggrätten på fastigheten Lämmenäs 1:32 genom att upphäva den del av Byggnadsplan för del av Lämmenäs 1:3 som berör aktuell fastighet.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplan för Lämmenäs 1:32 24 augusti 2022. Detaljplanen fick laga kraft 21 september 2022.

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos samhällsplaneringsenheten.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång