Språk/Language

Detaljplan för Kalkugnen 3

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Kalkugnen 3.

Planändringen möjliggör bostäder, lägenhetshotell, och mindre form av vård samt möjligheten för mindre butiker, i befintlig fastighet.

Syftet är att anpassa bestämmelserna inom planområdet till rådande förhållanden för att kunna ge fastighetsägarna likvärdig bedömning vid bygglovsgivning och underlätta bygglovsprövning.

Bedömningen är att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, då den nya detaljplanen inte anses innebära betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 13 oktober och 27 oktober 2020.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 27 oktober 2020 via kommunens e-tjänst nedan.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång