Språk/Language

Detaljplan för småindustriområdet

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för småindustriområdet, fastigheterna Hårstorp 4:12-18 m fl.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett verksamhetsområde som avses användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, samt att utöka ett antal fastigheter inom planområdet genom att omvandla mark som i gällande detaljplan utgör allmän naturmark till kvartersmark.

Planområdet ligger i den östra delen av Finspångs tätort och består till den större delen av redan bebyggda fastigheter. Inom planområdet finns både kommunägda och privatägda fastigheter.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplaneförslaget har genomförts mellan 12 oktober och 26 oktober 2017.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

 

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång