Språk/Language

Detaljplan för del av

Grosvad 1:1

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Grosvad 1:1 vid korsningen Storhagsvägen – Grosvadsvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse.

Detaljplan Grosvad 1:1

Ytan är obebyggd sedan tidigare och utgörs av en grusad parkeringsyta och av naturmark. Planområdet ligger mycket bra till i anslutning till befintlig bebyggelse och utbyggd infrastruktur, liksom i direkt anslutning till tätortens idrottsområde Arena Grosvad samt har mycket nära till skog och friluftsliv. Här planeras för bostadsbebyggelse med flerfamiljshus.

Samhällsplaneringsenheten arbetar just nu med ta fram samrådshandlingar.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång