Språk/Language

Detaljplan förskola Lotorp

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen 26 augusti 2020. Detaljplanen vann laga kraft 24 september 2020.

Detaljplanen möjliggör en ny förskola i Lotorp inom fastigheten Lotorp 3:29 samt del av Lotorp 7:6 och 3:6. Den nya förskolan planeras för sex avdelningar.

Detaljplanen innebär även att del av fastigheterna 7:6, idag kvartersmark för småindustri, och del av 3:6, kommunens allmänna platsmark, säkerställs som kvartersmark för bostads-ändamål. Detta kring det befintliga bostadshuset i planområdets nordvästra del.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar

Relaterad information

Kontakt

Johanna Trozelli
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 85
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång