Språk/Language

Detaljplan för Dalsberg

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Dalsberg del av fastigheten Hårstorp 1:1.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen. I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder.

Planområdet är omkring 15 hektar stort. Marken ägs av Finspångs kommun. Planförslaget överensstämmer med aktualiering av ÖP2011 och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Detaljplaneprocessen.

Granskning

Granskning av detaljplanen genomförs mellan 6 och 22 april 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 22 april via kommunens e-tjänst "Synpunktsinlämning i samband med planarbete".

 

Planhandlingar 


Utredningar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång