Språk/Language

Detaljplan för Dalsberg

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträden de 17 juni 2020 att anta detaljplanen för Dalsberg, del av fastigheten Hårstorp 1:1. Mark- och miljödomstolen har upphävt kommunfullmäktiges beslut om att anta detaljplanen. Detta innebär att kommunen kommer att se över planhandlingarna och genomföra en ny granskning av detaljplanen.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde med varierad bebyggelse. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter.

Planen är flexibelt utformad för att möjliggöra olika typer av bostäder. Längt i väster, mot Gronvägen, skapas förutsättningarna för fyravåningshus. Exempelvis kan tre punkthus byggas här. I övriga delar av planområdet tillåts både fristående villor och radhus, parhus och flerfamiljshus i en till två våningar. Området får tillfart från Norralundsvägen. I den sydvästra delen av planområdet avsätts för ett koloniområde med odlingslotter med möjlighet att uppföra en föreningslokal eller liknande.

Planområdet ligger i östra delen av Finspångs tätort. Område avgränsas av Gronvägen i väster, bostadsbebyggelse i området Östra Hårstorp i norr, en mindre grusväg i öster och verksamhetsområdet intill Norralundsvägen i söder.

Detaljplan Dalsberg

 

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.


Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång