Språk/Language

Detaljplan för Byle 1:12

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Byle 1:12.

Fastighetsägare till fastigheten Byle 1:12 har inkommit med önskemål om en ändring av byggnadsplan för Byle, Hävla kommun 05-SKI-673 (B24). Detta för att möjliggöra det utbyte av granhäck till plank som redan genomförts ska få vara kvar på platsen. Denna byggnation fungerar också som en bullerdämpande åtgärd i ett område där Skedevivägen medför buller i viss omfattning.

Kommunen har föreslagit att den del av detaljplanen som fastigheten Byle 1:12 upptar ska upphävas. Det finns inte några särskilda naturvärden på tomten ej heller riksintressen eller strandskydd i området som är föreslaget för upphävning.

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande som innebär att planen kommer att ställas ut för granskning innan den antas. Om alla sakägare under samrådstiden godkänner förslaget övergår standardförfarandet till ett begränsat förfarande, vilket innebär att granskningsskedet uteblir och planen kan antas direkt.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 6 juli och 14 augusti 2020. 

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att ske tisdagen den 11 augusti 2020, kl.18-20 i Ekesjö förskola. Anmälan till mötet sker via mejl (filip.ardryd@finspang.se) senast den 7 augusti.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 14 augusti 2020 via kommunens e-tjänst nedan

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång