Språk/Language

Detaljplan för Blåduvan 1 m fl

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Blåduvan 1 m fl.

Syftet med detaljplaneändringen är att pröva lämpligheten att utöka byggrätterna genom att möjligöra tillbyggnader i form av t.ex. inglasade uterum genom att minska mark som inte får bebyggas inom befintlig tomtmark.

Detaljplaneprocessen.

Laga kraft

Detaljplanen vann laga kraft den 20 februari 2019.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång