Finspångs kommun

Språk/Language

Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 m fl (tidigare Hårstorp 1:1 och 1:97 m fl)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintliga verksamheter att expandera.

Efter samrådet för detaljplan för Hårstorp 1:1 och 1:97 med flera så delades detaljplanen upp i 2 delar, Detaljplan 1: Området för Finspångs Tekniska verk samt fastigheterna Hårstorp 1:11 och 1:97, som har vunnit laga kraft 2021-12-21. Detaljplan 2: Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera.

Detaljplanen Västralundsvägen del av Hårstorp 1:1 med flera, ska möjliggöra viss expandering för de befintliga verksamheterna genom minskning av prickmark samt omvandling av del av park/planteringsområde till verksamhetsområde, bestämmelse Z.

Detaljplanen handläggs med så kallat standardförfarande som innebär att planen kommer att ställas ut för granskning innan den antas. Om alla sakägare under samrådstiden godkänner förslaget övergår standardförfarandet till ett begränsat förfarande, vilket innebär att granskningskedet uteblir och planen kan antas direkt.

Detaljplaneprocessen. Planen börjar gälla

Laga kraft

Planen fick laga kraft 11 juli 2023.

Planhandlingar 

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Utredningar

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Sektor samhällsbyggnad, samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång