Språk/Language

Träningsskolan

Träningsskolans verksamhet är i dagsläget utplacerad i flera olika lokaler. Nu tas de första stegen i arbetet med att skapa ändamålsenliga lokaler som rymmer hela verksamheten.

Bakgrund

Inom grundsärskolan finns inriktningen träningsskola. Om elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Skolformen har egna kursplaner som utgår från grundsärskolans kursplan och elevens individuella behov. Det gör det möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Träningsskolans verksamhet är idag uppdelad i olika lokaler, men även om eleverna går på olika skolor så tillhör de samma rektorsområde.

Vad bygger vi?

Som ett första steg i att skapa gemensamsamma ändamålsenliga lokaler för träningsskolan har Finspångs kommun beslutat att bygga moduler i anslutning till Nyhemsskolan. Lokalerna beräknas bli ca 800kvm och ska rymma hela träningsskolans verksamhet. Utöver det kommer även en ny tillfartsväg för färdtjänst samt en kompletterande matsal i Nyhemsskolans huvudbyggnad att skapas.

Vi ser att det finns stora samordningsvinster och det ger oss fler möjligheter att säkra kvaliteten i undervisningen säger Rita Jönsson, chef för administration och planering på sektor utbildning.

När är det klart?

Träningsskolans moduler beräknas stå färdiga under våren 2023.

Barn går längs med skolbyggnaden

Följ projektet

Här kan du följa projektet och se hur det fortlöper

2022-12-06
Modulerna lyfts på plats.

2022-10-26
Idag startar arbetet med att spräcka berg för vatten och avlopp till byggnaden ca 30 meter totalt, arbetet beräknas ta 2-3 dagar

	pågående arbete med träningsskolans moduler på Nyhemsområdet

2022-10-21
Samtliga 23 moduler har anlänt och schaktarbeten för husgrunder pågår

pågående arbete med träningsskolans moduler på Nyhemsområdet
pågående arbete med träningsskolans moduler på Nyhemsområdet

2022-10-11
Byggstaket sätts upp och moduler levereras.

pågående arbete med träningsskolans moduler på Nyhemsområdet

2022-09-30
Uppbyggnad av transportväg till byggnationsplatsen. Vägen kommer sedan att fungera som en gång- och cykelväg.

Uppstart av arbetet med träningsskolans moduler på Nyhem

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Antti Jonsson
Projekt och energi
Fastighetsavdelning

0122-859 66
antti.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om träningsskolans verksamhet, kontakta:

Rita Jönsson
Chef för adminstration och planering, Ställföreträdande utbildningschef
Sektor utbildning

0122-850 43
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång