Språk/Language

Typer av tillsynsärenden

Här finns exempel på olika typer av tillsynsärenden som kan uppkomma i en kommun.

Olovliga åtgärder

Vissa åtgärder kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan till bygg- och miljönämnden. Du får inte påbörja en sådan åtgärd innan du får ett startbesked från oss. Ett sådant startbesked är alltid skriftligt och det är upp till dig som utför åtgärden att försäkra dig om att du har ett startbesked innan du påbörjar åtgärden.

Om det inte står uttryckligen att du får ta åtgärden i bruk innan slutbeskedet i startbeskedet får du inte ta åtgärden i bruk innan du får ett slutbesked. Att ta åtgärden i bruk kan exempelvis vara att flytta in möbler i tillbyggnaden eller börja elda i eldstaden. Det är upp till dig som utför åtgärden att försäkra dig om att du har ett slutbesked innan du tar åtgärden i bruk.

Att trotsa förbudet att påbörja åtgärden innan du får startbesked eller ta en åtgärd i bruk utan slutbesked kan bli dyrt då vi har en skyldighet att ta ut en byggsanktionsavgift. Exempel på byggsanktionsavgifter utöver ordinarie avgift (år 2020):

Attefallshus utan startbesked 14 190 kr
Skylt om 2 kvm utan bygglov och startbesked 7 095 kr
Tagit en 40 kvm stor industribyggnad i bruk utan slutbesked 30 745 kr

Du kan läsa mer om vad det kostar att missa startbesked respektive slutbesked på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Ovårdad tomt eller byggnad

Som exempelvis byggherre och ägare har du en skyldighet att hålla byggnader och andra byggnadsverk i vårdat skick. I det ligger att du har en skyldighet att hålla byggnad och byggnadsverk i sådant skick att det inte blir en betydande olägenhet för omgivningen. Du har även en skyldighet att underhålla dem så att deras utformning och tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. I det ligger exempelvis att du har en skyldighet att se till att byggnaden eller byggnadsverket är säkert att använda.

Som exempelvis byggherre och ägare har du även en skyldighet att hålla tomter, allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader i vårdat skick och sköta dem så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Det betyder att du exempelvis har en skyldighet att hålla din tomt så pass städad att det inte blir en betydande olägenhet för omgivningen.

Du kan läsa mer om dina skyldigheter på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

I plan- och bygglagstiftningen finns bestämmelser om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader, OVK. Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. För flertalet byggnader måste en funktionskontroll av ventilationssystemet göras vid vissa tidpunkter.

Du kan läsa mer den obligatoriska ventilationskontrollen på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Underkända hissar och andra motordrivna anordningar

I plan- och bygglagstiftningen finns det tekniska krav för motordrivna anordningar i byggnadsverk. Det finns också krav på kontroll av sådana anordningar samt krav för när och hur de får användas. Det finns där krav på att anordningen besiktas av en auktoriserad besiktningsman innan första användning samt med vissa intervaller.

Om det vid besiktningen konstateras att anläggningen har brister som har omedelbar betydelse med hänsyn till kraven på skydd för säkerhet och hälsa har besiktningsmannen en skyldighet att skicka in besiktningsprotokollet till kommunen. Det råder då ett automatiskt användningsförbud för anläggningen och kommunen kommer att upprätta ett tillsynsärende där man utreder om man behöver hissen för att klara exempelvis kraven på tillgänglighet och om du är tvungen att åtgärda bristerna, eller om det räcker med att du bara slutar använda anordningen. Vi har även tillsyn över att ni inte använder anordningen trots användningsförbudet.

När du har åtgärdat bristerna är det viktigt att du skickar in det godkända besiktningsprotokollet till oss eftersom besiktningsmannen inte har en skyldighet att skicka in det godkända besiktningsprotokollet till oss.

Enkelt avhjälpta hinder

Krav på tillgänglighet i publika miljöer har funnits i plan- och bygglagstiftningen sedan 1960-talet och kravnivån har utvecklats efterhand. Kraven ställs när man bygger nytt och när man gör större förändringar. För att öka tillgängligheten i en snabbare takt behöver man även förbättra befintliga miljöer, inte bara invänta att de byggs om eller ersätts.

Sedan år 2001 finns det därför bestämmelser med krav om att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde, så kallade publika lokaler, och på allmänna platser. Det rör sig om förhållandevis små åtgärder som är av stor betydelse för att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna använda publika lokaler eller allmänna platser.

Krav att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas
I plan- och bygglagen, PBL, anges att alla enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Kraven gäller hinder som är enkelt avhjälpta. Det innebär att det i varje enskilt fall ska göras en bedömning av om det är rimligt att åtgärda ett hinder. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att avhjälpa ett hinder. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt betungande. Praktiska svårigheter handlar om det som fysiskt behöver göras för att avhjälpa hindret medan ekonomiska svårigheter handlar om kostnaderna för avhjälpandet och förmågan att bära kostnaderna.

Det framgår inte direkt av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder vem som ansvarar för att åtgärda ett hinder. I praktiken ligger dock ansvaret på den eller de som rättsligt råder över att hindret kan åtgärdas. I de flesta fall är det byggnadens ägare som gör det men det kan i ibland vara en verksamhetsutövare som hyr en lokal. Hur ansvarsfördelningen mellan en ägare, hyresgäst eller verksamhetsutövare ser ut behöver klargöras i varje enskilt fall. Det är dock oftast praktiskt att börja med att kontakta byggnadens ägare.

Kommunernas byggnadsnämnder ska utöva tillsyn över att reglerna om enkelt avhjälpta hinder följs. Ett tillsynsärende kan aktualiseras efter en anmälan utifrån eller på byggnadsnämndens eget initiativ. Oavsett vilket är byggnadsnämnden skyldig att ta upp en tillsynsfråga till prövning om det finns anledning att anta att en överträdelse har skett.

Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser ska avhjälpas. Kravet gäller om det med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna är enkelt att avhjälpa hindren.

Du kan läsa mer om enkelt avhjälpta hinder på Boverkets webbplats. Länk till Boverkets webbplats finns under spalten relaterad information.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.