Språk/Language

Byggprocessen

Åtgärder som avser byggnadsverk, tomter eller allmänna platser ska genomföras så att de inte strider mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller eller mot det lov som har getts för åtgärden. De bygglovsbefriade åtgärderna får dock utföras i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Innan du börjar bygga

Du måste ha beslut om både lov och startbesked innan du börjar bygga. I många ärenden behöver du även ha beslut om slutbesked innan byggnaden får tas i bruk. Giltighetstiden för ett lov är fem år, men du måste påbörja byggnationen inom två år från beslutets laga kraft. En anmälan ska vara slutförd inom två år.

Inlämning av ansökan och anmälan

När din ansökan om lov eller anmälan lämnats in till bygg- och miljöenheten och registrerats lämnas den vidare till handläggare. En ärendebekräftelse skickas ut till dig som byggherre. Fattas det handlingar eller om inlämnade handlingar är otydliga så begärs kompletteringar in. När inlämnad ansökan eller anmälan är komplett kommer ett mottagningsbevis (bekräftelse på att ansökan/anmälan är komplett), att skickas ut till dig.

Enligt gällande lagstiftning ska lovbeslut vara taget inom tio veckor från det att ansökan är komplett. I undantagsfall får tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

Vid anmälningsärenden ska enligt gällande lagstiftning ett startbesked meddelas inom fyra veckor från det att anmälan är komplett. I undantagsfall får tiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

Observera att åtgärder som kräver lov eller anmälan inte får påbörjas innan ett startbesked meddelats i ärendet.

När ansökan är komplett har kommunen tio veckor på sig att skriva beslut i ärendet. Om ärendet måste för beslut till bygg- och miljönämnden kan denna tid komma att överskridas. Vid ärenden där granneremiss är aktuell ligger handläggningstiden på dessa tio veckor. Vid planenliga ärenden ligger snittiden för beslut på mellan tre till fyra veckor. Kommunens handläggningstider varierar under året. Under vår- och sommarperioden är det många som lämnar in sina ansökningar och handläggningstiden blir längre.

Lovbeslut vinner laga kraft

Beslut om lov ska vinna laga kraft. Information om ett beviljat lov ska skickas ut till sökande, gränsande grannfastigheter, andra berörda parter och även utannonseras i nätversionen av Post- och inrikes tidningar (länk finns på sidan).

Det är alltså inte möjligt för någon berörd part att efter beviljat lov inkomma med invändningar, och då hänvisa till att man inte haft vetskap om planerad byggnation.

Bygglov bekräftas skriftligt från bygg- och miljöenheten. Muntliga bygglov förekommer ej.

Startbesked för att börja bygga

Ett startbesked, vilket är ett separat skriftligt beslut som intygar att åtgärderna får påbörjas, krävs i alla ärenden. Ett startbesked föregås av bedömning av ditt förslag till kontrollplan men även en teknisk granskning (till exempel granskning av erforderliga konstruktionsritningar).

Slutbesked för att ta åtgärden i bruk

När åtgärderna är färdigställda och kontrollplan är färdigifylld ska du som byggherre se till att kontrollplanen och begärda intyg och handlingar skickas in till bygg- och miljöenheten. När alla handlingar sänts in, och inga oegentligheter föreligger, utfärdar bygg- och miljönämnden ett slutbesked som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att nämnden som tillsynsmyndighet inte funnit skäl att ingripa.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Peter Kindblom
Tillförordnad Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

peter.kindblom@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Funktionsansvar, byggfunktionen
Therese Grundström

Bygglovshandläggare
Josefine Bäck (föräldraledig)
Emma Löfstedt

Byggnadsinspektör
Therese Hjelm
Zakaria Djioui
Sardar Hasso
Elin Päbel

Administratör
Magnus Christoffersson

Handläggare/Nämndsekreterare
Bitte Landelius