Språk/Language

Vad kan jag göra utan bygglov

Här beskrivs vad du kan uppföra utan krav på bygglov. Oavsett om man behöver söka bygglov för en åtgärd eller inte så är det dock viktigt att byggnaden eller anläggningen placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.

Bygglovsbefriade åtgärder

Friggebod

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. En friggebod är ett komplement till ett en- eller tvåbostadshus. Det måste därför finnas ett sådant bostadshus på tomten när du börjar bygga din friggebod. Friggeboden ska vara fristående och kan inte byggas ihop med en annan byggnad. Om du vill placera din friggebod närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger inte grannarna sitt medgivande måste du söka bygglov för åtgärden.

Vid vissa typer av installationer i friggebodar, t.ex. indragning av vatten- och avlopp, installation av braskamin med mera, måste en anmälan lämnas in till bygg- och miljöenheten.

OBS! Det krävs alltid bygglov för friggebod om åtgärderna hamnar närmare än 4,5 meter till gräns mot gata eller allmän plats.

Skärmtak/altantak

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att utan bygglov eller anmälan bygga till huvudbyggnaden med skärmtak ovanför uteplatser, altaner, balkonger och entréer med en sammanlagd yta av 15,0 kvm. Skärmtak får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan berörda grannars godkännande.

Byggs altanen in med väggar eller glaspartier blir åtgärden bygglovspliktig.

Mur och plank vid uteplats

För en- och tvåbostadshus får man utan bygglov eller anmälan anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Murar och plank får uppföras utan lov i anslutning till bostadshuset, om murarna eller planken inte är högre än 1,8 meter och inte sträcker sig längre ut från bostadshuset än 3,6 meter. Mur/plank får inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan berörda grannars godkännande.

Ändring av yttre utseende

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Attefallshus

För en- och tvåbostadshus är det tillåtet att med en anmälan, ej krav på bygglov, uppföra ett så kallat attefallshus, göra en tillbyggnad, takkupor mm.

Mindre komplementbyggnader och tillbyggnader utanför detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse

Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får man i viss utsträckning utföra komplementbyggnader samt en liten tillbyggnad utan bygglov.

Vi vill dock att ni först tar kontakt med bygg- och miljöenheten innan det att ni påbörjar sådana byggnadsprojekt, eftersom det är flera olika faktorer som kan inverka på om dessa icke bygglovspliktiga rättigheter gäller eller ej. Byggnadsprojekten kan dessutom vara av sådan omfattning att bygglov inte krävs, men däremot att anmälan eller andra tillstånd krävs.


Övriga åtgärder/kommunens tolkningar

Altan/trall

Det är tillåtet att utan bygglov eller anmälan lägga altandäck direkt på mark. Om altankonstruktionen blir uppbyggd ovan mark (t.ex. vid en sluttningstomt) är konstruktionen bygglovspliktig om det bildas ett utrymme under altandäcket, vilket kan utnyttjas som t.ex. förråd.

Som riktlinje kan man säga att när altandäckets överkant hamnar mer än 1,0 m över marknivå, så är det bra om man tar kontakt med bygg- och miljöenheten för att utreda om åtgärden kräver bygglov eller ej.

Förlängd handläggningstid av bygglov

Med anledning av det rådande läget med corona/covid-19 påverkas vår verksamhet på flera sätt. Det här innebär att det kan bli förlängda handläggningstider på vår bygglovsfunktion under en period framöver.

Vi hoppas att du har förståelse för detta. Vi kommer att göra vårt bästa för att handlägga ditt ärende så snabbt som möjligt. Har du frågor eller funderingar om ditt ärende så är du välkomen att kontakta oss.

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång