Finspångs kommun

För dig som elev på anpassad gymnasieskola

Här kan du hitta information om sådant som rör dig som elev på anpassad gymnasieskola.

Mentor

Alla elever på skolan har en mentor. Det är till mentorn du vänder dig när du har frågor som har med skolan att göra.

Läro- och hjälpmedel

Du får låna alla läromedel du behöver. Du kan även få låna en dator. Du är ansvarig för det du lånat. Om du förlorar eller råkar skada något blir du ersättningsskyldig.

Studiemedel

Under din studietid på anpassad gymnasieskola är du berättigad till förlängt barnbidrag. Barnbidraget är 1 250 kr/månad.

Frånvaro och ledighet

Skulle du drabbas av förhinder som till exempel sjukdom ska du eller din vårdnadshavare anmäla detta snarast till skolan.

Du ska anmäla frånvaron senast kl. 8 till det telefonnummer som din mentor uppgett.

Det går bra att skicka SMS.

Önskar du av någon anledning vara ledig – be din mentor om blankett Ledighetsansökan. Blanketten lämnas till mentor minst två veckor före ledigheten. Vid oförutsedda händelser, då ledighet krävs, kontaktas mentor direkt av vårdnadshavaren.

Elevhälsan

På skolan träffas elevhälsan en gång varje vecka för att lyfta elevärenden och elevsituationer, förebygga och häva akuta situationer. Elevhälsoteamet består av rektor, specialpedagoger, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska och elevcoacher.

Vår kurator finns där när du behöver någon som lyssnar och ger dig stöd i livet. Kontakten med kuratorn är frivillig och du bestämmer själv om, när och hur ofta du vill träffa kuratorn.

Therese Cumming
Kurator
Bergska Bildningen och Bergska skolan

0721-43 94 05
therese.cumming@finspang.se

Under din skoltid hos oss kommer du att träffa vår skolsköterska för att stämma av ditt hälsoläge. Skolsköterskan arbetar främst förebyg­gande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar och hälsoundervisning. Hos henne finns också gratis mensskydd och gratis kondomer.

Renée Höglund
Skolsköterska
Bergska Bildningen, Bergska gymnasiet och anpassad gymnasieskola

0702-53 12 70
renee.hoglund@finspang.se

Framtidsfrågor är otroligt viktigt för ungdomar. Vi har därför en studie- och yrkes­vägledare på skolan som hjälper dig med dina funderingar och planer kring framtiden. Tillsam­mans kan ni bolla idéer, söka kunskap om vilka krav som ställs på dig utifrån dina framtidsdrömmar samt göra upp en plan för att nå dit du vill.

Katarina Stenberg
SYV åk F-6, Anpassad grundskola, Anpassad gymnasieskola, Praosamordnare
Sektor utbildning

0122-85321
katarina.stenberg@finspang.se

På skolan använder vi olika system för att rapportera frånvaro, se schema och studieplan samt för digitala läromedel och lärarkommunikation.

SKOLON är en kommungemensam portal för skolornas digitala resurser. Här kommer du åt dina digitala läromedel, Google Classrom, Google Drive, inläsningstjänst - ILT, med flera.

G-suit är skolans lärplattform. G-suit är ett verktyg i skolans pedagogiska arbete som erbjuder en webbaserad helhetslösning för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta på ett effektivt och innovativt sätt vilket bidrar till nya, spännande arbetssätt i skolan mellan elever och mellan elever och lärare. Eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och kan organisera sitt arbete på ett enkelt sätt.

Skola24 är det närvarosystem som vi använder oss av. Om du är sjuk eller frånvarande av annan anledning, är det i detta system det syns. Om du är under 18 år så erbjuds även dina föräldrar möjligheten att komma in här och se din närvaro. Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela omyndig elevs ogiltiga frånvaro till vårdnadshavaren samma dag som frånvaron har ägt rum.

Studieplan

Alla elever på anpassad gymnasieskola har en individuell studieplan. För elever som läser ett nationellt program innehåller planen:

  • Om eleven följer ett individuellt anpassat program, vilka kurser som har bytts ut.
  • Om eleven följer ett reducerat program, i vilken omfattning och om möjligt vilka kurser som har tagits bort.

För elever som läser ett individuellt program innehåller planen:

  • Vilken studieväg eleven går och vilka kurser eller ämnesområden eleven ska läsa.
  • Om eleven läser en kombination av ämnen och ämnesområden.
  • Om eleven läser kurser från ett nationellt program och i så fall vilken eller vilka.
  • Eventuella andra insatser som är bra för elevens kunskapsutveckling och som ska ingå i utbildningen, till exempel praktik.

Studieplanen skrivs i samband med att eleven börjar sin utbildning på skolan. Planen följer eleven under hela utbildningen och är ett levande dokument som följs upp av skolan två gånger per termin samt vid elevens utvecklingssamtal. Planen revideras vid behov.

Kontakt

Sofia Arnell-Johansson
Tf rektor Bergska gymnasiet, Bergska skolan Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

070-387 23 38
sofia.arnell-johansson@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång

AnneMarie Vind
Lärare IM
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

072-505 95 44
annemarie.vind@finspang.se

Ekmans väg 12, 612 36 Finspång