Försäkring

Finspångs kommun har kollektiva försäkringar för olycksfall och skador som berör kommunens verksamheter.

Personskada

Försäkringen hos bolaget Protector gäller om en olycka inträffar till och från samt under verksamhetstid för elever och barn i förskola, personer i omsorg med flera. Exakt vad som ingår i försäkringen och vilka som omfattas hittar du i pdf-filen via länken till höger. Om du har skadat dig gör du själv en anmälan till försäkringsbolaget Protector, länk finns till höger. Har du frågor eller behöver hjälp kontakta beredskapssamordnaren.

Patientskada

Kommunen har även en patientskadeförsäkring som gäller enligt patientskadelagen, för kompletta villkor se länk.

Utdrag ur lagen: Rätten till patientskadeersättning
6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

  1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsättning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha tillgodosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,
  2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hantering därav,
  3. felaktig diagnostisering,
  4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,
  5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning, eller
  6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter eller anvisningar.

Skadestånd

Om du drabbats av sak- eller personskada där du anser att kommunen är ansvarig kan du lämna in ett skadeståndsanspråk. För att kunna få ersättning krävs att kommunen uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat personskada eller sakskada. Det gäller all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar eller medverkar i. Mer om skadeståndslagen finns att läsa till höger.

När en skada sker bör du i första hand göra anmälan till ditt försäkringsbolag. Om du vill lämna in ett skadeståndsanspråk är du välkommen att maila beredskapssamordnaren och lämna information kring tidpunkt då skadan inträffade, hur det gått till samt vilken summa ditt anspråk ligger på. Beredskapssamordnaren handlägger ärendet och kontaktar vid behov försäkringsbolag.

Kontakt

Nina Öberg
Beredskapssamordnare
Sektor samhällsbyggnad

0122-852 26
nina.oberg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång