Språk/Language

Samråd om detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för det som idag är Bränntorps fritidshusområde, fastigheten Bränntorp 3:1 m fl.

Detaljplan Bränntorp.

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och möjliggöra permanent boende i Bränntorp fritidshusområde. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. En ny detaljplan förväntas ge bättre möjligheter för om- och tillbyggnad av befintlig bebyggelse samtidigt som den totala byggrätten per fastighet ses över.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan den 28 juni och 15 september 2021. Planhandlingarna finns även utställda i kommunhusets reception, Bergslagsvägen 13-15, Finspång.

Synpunkter

Skriftliga synpunkter på detaljplaneförslaget lämnas senast den 15 september 2021 via kommunens e-tjänst.

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång