Språk/Language

Samråd om detaljplan bostäder vid Tallgläntan i Lotorp

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Tallgläntan i Lotorp, fastigheterna Lotorp 3:6 m fl.

Bostäderna planeras i ett attraktivt läge i områden som är utpekade i översiktsplanen som LIS-område (landsbygd i strandnära läge), samt bostadsbebyggelse på lång sikt. Främst är byggnationen ämnad för villabebyggelse men det skapas en flexibel detaljplan där även radhus eller liknande är möjliga exploateringsval. I söder, vid den existerande grusplanen, planeras för en tätare exploatering där lägenheter eller kommunens verksamheter kan passa in.

Den föroreningssituation som tidigare misstänkts förekomma på platsen har klarats upp, även om det strax söder om planområdet fortsatt är förorenat. Detta område är dock avskärmat med staket. I planområdet finns även värdefull natur som har präglat planeringen med rödlistade arter samt värdefulla träd som huvudsakliga naturvärdesmarkörer. Dessa naturvärden är lokaliserade i naturområdet öster om Porsvägen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 4 november och 16 december 2020.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av vandring genom planområdet kommer att genomföras lördag 21 november 2020, kl. 10-12. Anmälan sker via e-post till filip.ardryd@finspang.se. Vi möts upp vid den befintliga grusplanen i den södra delen av planområdet.

Skriftliga synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast 16 december 2020 via kommunens e-tjänst nedan.

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång