Språk/Language

Samråd för detaljplan Lillsjövägen

 

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder vid Lillsjövägen, del av Viggestorp 5:1.

Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse anpassad till miljön och landskapsbilden. Detaljplanen möjliggör en användning av marken för bostadshus i form av parhus, kedjehus, radhus samt mindre flerfamiljshus i en till två våningar. Detaljplanen möjliggör även en ny tillfart till fastigheten Doktorn 9 och därmed möjlighet att tillskapa ytterligare en tomt för enbostadshus genom avstyckning. Områden för nätstation och pumpstation säkerställs också i detaljplanen.

Bebyggelsestrukturen i närområdet är främst enbostadshus med fastigheter mellan 700 – 1500 kvadratmeter mark. Därav är det bra att denna struktur kompletteras med annan typ av bostad som inte skapar en konflikt med de befintliga enbostadshusen. Därför ger detaljplanen möjligheter att skapa andra typer av bostadshus i två våningar. Dessa möjligheter ligger lägre än omkringliggande bebyggelse och med relativt låg nockhöjd kommer då inte omkringliggande byggnaders möjligheter till utsikt att utmanas. Detaljplanen skapar också möjligheter för fastighetsägare till Doktorn 9 att stycka sin tomt för att tillskapa en till bostad.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 4 juli och 29 augusti 2022.

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av platsbesök kommer att ske 22 augusti 2022 kl. 17-18. Anmälan till samrådsmötet sker till filip.ardryd@finspang.se och sista anmälningsdag är 19 augusti.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 29 augusti via e-tjänst nedan:

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång